Menu
+45 40 21 71 48
Slotsarkaderne 225, Hillerød

Lysekrone

Fortrolighedspolitik

Bruger Aftale 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1. Denne brugeraftale (i det følgende benævnt aftalen) gælder for theebstedet 1.2. Denne Aftale regulerer forholdet mellem Administrationebstedsadministrationen og brugeren af dette .ebsted. 1.3. Administrationebstedsadministrationen forbeholder sig retten til at ændre, tilføje eller fjerne klausulerne i denne aftale til enhver tid uden at underrette brugeren. 1.4. Brug af Siteebstedet af brugeren betyder accept af aftalen og ændringer i denne aftale. 1.5. Brugeren er personligt ansvarlig for at kontrollere denne aftale for eventuelle ændringer i den. 2. DEFINITIONER AF UDTRYK 2.1. Nedenstående vilkår har følgende betydning i forbindelse med denne aftale: 2.1.1 Websiteebsted-en internetressource, der udfører sine aktiviteter gennem en internetressource og relaterede tjenester (i det følgende benævnt Websiteebstedet). 2.1.2. Siteebstedsadministration-ejeren eller ejerne af siteebstedet. 2.1.3. Siteebstedets bruger (i det følgende benævnt brugeren) er en person, der har adgang til Siteebstedet via Internettet og bruger Siteebstedet. 2.1.4. Indholdet af hjemmesiden (i det følgende-indholdet) — beskyttet resultaterne af intellektuel aktivitet, herunder tekster, litterære værker, deres titler, forord, noter, artikler, illustrationer, bogomslag, musikalske værker med eller uden tekst, grafik, tekst, fotografiske, afledte, komposit og andre værker, brugergrænseflader, visuelle interfaces, varemærke navne, logoer, edb-programmer, databaser, såvel som design, struktur, udvalg, koordinering, udseende, generelle stil og placering af dette Indhold, som er en del af Webstedet, alle sammen og / eller individuelt indeholdt på siteebstedet . 3. AFTALENS GENSTAND 3.1. Emnet for denne aftale er at give brugeren adgang til indholdet på Siteebstedet. Denne aftale dækker alle eksisterende (faktisk fungerende) tjenester (tjenester) i øjeblikket. Efterfølgende ændringer og yderligere tjenester (tjenester), der vises i fremtiden. 3.2. Adgang til siteebstedet leveres gratis. 3.3. Denne aftale er et offentligt tilbud. Ved at få adgang til theebstedet anses brugeren for at have tiltrådt denne aftale. 4. PARTERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 4.1. Administrationebstedsadministrationen har ret til: 4.1.1. Ændre vilkårene for brug af Siteebstedet, samt ændre indholdet af dette .ebsted. Ændringerne træder i kraft fra det øjeblik, den nye version af aftalen offentliggøres på Websiteebstedet. 4.2. Brugeren har ret til: 4.2.1. Brug alle de tjenester, der er tilgængelige på Siteebstedet. 4.2.3. Kræv, at administrationen skjuler oplysninger om brugeren. 4.3. Siteebstedets bruger forpligter sig til: 4.3.1. Giv på anmodning af Siteebstedsadministrationen yderligere oplysninger, der er direkte relateret til de tjenester, der leveres af dette .ebsted. 4.3.2. Overhold ejendom og ikke-ejendomsrettigheder for forfatterne og andre indehavere af ophavsret, når du bruger Siteebstedet. 4.3.3. Ikke at tage handlinger, der kan betragtes som en krænkelse af den normale drift af Siteebstedet. 4.3.5. Undgå handlinger, der kan resultere i brud på fortroligheden 4.3.6. Ikke at bruge Siteebstedet til formidling af reklameoplysninger undtagen med samtykke fra Siteebstedsadministrationen. 4.3.7. Sikre nøjagtigheden af de leverede oplysninger 4.3.8. Sikre sikkerheden af personlige data fra tredjeparts adgang. 4.4. Brugeren er forbudt fra: 4.4.1. Brug enheder, programmer, procedurer, algoritmer og metoder, automatiske enheder eller tilsvarende manuelle processer til at få adgang til, erhverve, kopiere eller spore indholdet på siteebstedet. 4.4.2. Forstyrre, at Siteebstedet fungerer korrekt. 4.4.3. Omgå navigationebstedets navigationsstruktur på nogen måde for at få eller forsøge at få oplysninger, dokumenter eller materialer på nogen måde, der ikke specifikt leveres af tjenesterne på dette .ebsted. 4.4.4. Uautoriseret adgang til functionsebstedets funktioner, andre systemer eller netværk relateret til dette Siteebsted samt til alle tjenester, der tilbydes på Siteebstedet. 4.4.4. Krænk sikkerheds-eller godkendelsessystemet på Siteebstedet eller på ethvert netværk relateret til Siteebstedet. 4.4.5. Udfør omvendt søgning, spor eller forsøg på at spore oplysninger om enhver anden bruger af Siteebstedet. 5. BRUG AF WEBSTEDET 5.1. Siteebstedet og indholdet på Siteebstedet ejes og drives af Siteebstedets Administration. 5.2. Indholdet af Siteebstedet må ikke kopieres, offentliggøres, reproduceres, transmitteres eller distribueres på nogen måde, samt offentliggøres på det globale Internet uden forudgående skriftligt samtykke fra Siteebstedsadministrationen. 5.4. De oplysninger, der offentliggøres på Websiteebstedet, bør ikke fortolkes som en ændring af denne aftale. 5.5. Administrationebstedsadministrationen har ret til at foretage ændringer i Siteebstedsindholdet til enhver tid uden at underrette brugeren. 6. ANSVAR 6.1. Eventuelle tab, som brugeren måtte pådrage sig i tilfælde af en forsætlig eller uagtsom overtrædelse af nogen bestemmelse i denne Aftale, samt på grund af uautoriseret adgang til en anden brugers kommunikation, refunderes ikke af Siteebstedsadministrationen. 6.2. Administrationebstedsadministrationen er ikke ansvarlig for: 6.2.1. Forsinkelser eller fejl i processen med at udføre operationen, der er opstået på grund af force majeure, samt ethvert tilfælde af funktionsfejl i telekommunikation, computer, elektriske og andre relaterede systemer. 6.2.2. Handlinger af overførselssystemer, banker, betalingssystemer og for forsinkelser i forbindelse med deres drift. 6.2.3. Korrekt funktion af Siteebstedet, hvis brugeren ikke har de nødvendige tekniske midler til at bruge det. Administrationebstedsadministrationen påtager sig heller ingen forpligtelser til at give brugerne sådanne midler. 7. OVERTRÆDELSE AF VILKÅRENE I BRUGERAFTALEN 7.1. Administrationebstedsadministrationen har ret til at videregive oplysninger om brugeren 7.2. Til Administration af Site, har ret til at tilendebringe og / eller spærre adgangen til Hjemmesiden uden forudgående varsel til Brugeren, hvis Brugeren har overtrådt denne Aftale eller betingelserne for brug af Sitet, der er indeholdt i andre dokumenter, samt i tilfælde af opsigelse af Webstedet eller på grund af et teknisk problem, eller et problem. 7.3. Administrationebstedsadministrationen er ikke ansvarlig over for brugeren eller tredjepart for ophør af adgang til Siteebstedet i tilfælde af overtrædelse af brugeren af nogen bestemmelse i denne Aftale eller andet dokument, der indeholder vilkårene for brug af Siteebstedet. 7.4. Administrationebstedsadministrationen har ret til at videregive oplysninger indsamlet om brugeren af dette .ebsted, hvis videregivelse er nødvendig i forbindelse med en undersøgelse eller klage vedrørende ulovlig brug af Siteebstedet eller til at identificere (identificere) en bruger, der kan krænke eller forstyrre rettighederne til Siteebstedsadministrationen eller rettighederne for andre brugere af Siteebstedet. 7.5. Siteebstedsadministrationen har ret til at videregive oplysninger om brugeren, som den anser for nødvendige for at overholde bestemmelserne i gældende lovgivning eller retsafgørelser for at sikre overholdelse af betingelserne i denne aftale for at beskytte organisationens rettigheder eller sikkerhed, brugere. 8. TVISTBILÆGGELSEN 8.1. I tilfælde af uoverensstemmelser eller tvister mellem parterne i denne aftale er betingelsen inden ansøgning til retten at indgive et krav (et skriftligt forslag til frivillig bilæggelse af tvisten). 8.2. Modtageren af kravet inden for 30 kalenderdage fra datoen for modtagelsen underretter ansøgeren om kravet skriftligt om resultaterne af gennemgangen af kravet. 8.3. Hvis det er umuligt at løse tvisten frivilligt, har begge parter ret til at anmode retten om beskyttelse af sine rettigheder. 8.4. Ethvert krav vedrørende vilkårene for brug af Siteebstedet skal indgives inden for 5 dage efter, at begrundelsen for kravet opstår, med undtagelse af ophavsretlig beskyttelse af protectedebstedets beskyttede materialer. I tilfælde af overtrædelse af betingelserne i denne klausul efterlades ethvert krav uden behandling af retten. 9. YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER 9.1. Administrationebstedsadministrationen accepterer ikke modforslag fra brugeren vedrørende ændringer i denne brugeraftale. 9.2. Brugeranmeldelser, der er lagt ud på Siteebstedet, er ikke fortrolige oplysninger og kan bruges af Siteebstedsadministrationen uden begrænsninger.